Home / Học Hỏi Linh Đạo / Bài 22: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Bài 22: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Dẫn vào

Trong thư ngỏ ngày 26-7-2017 kính gửi đến các đức giám mục giáo phận (theo từng giáo tỉnh),[1] Đức cha Giu-se Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), đã ngỏ lời xin được “Gặp gỡ linh mục phụ trách ủy ban giáo dân của giáo phận” để cùng nhau thực hiện nhiều công việc của ủy ban. Đồng thời, nội dung thư cũng ngỏ lời mời giúp soạn thảo quy chế chung về hội đồng mục vụ giáo xứ hay những chỉ dẫn mục vụ về hội đồng mục vụ giáo xứ để trình lên HĐGMVN phê chuẩn trong cuộc họp lần II vào tháng 10 năm nay.[2]

Để có thể được như thế, thư ngỏ cho biết sẽ cố gắng: (1) Làm rõ các danh xưng của các tổ chức có liên quan đến vai trò của giáo dân trong sinh hoạt tại các giáo xứ, họ đạo ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam theo lịch sử, giáo luật, mục vụ như hội đồng mục vụ giáo xứ, hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, ban quới chức, ban chức việc…; (2) Trao đổi về sinh hoạt của HĐMVGX tại các giáo phận theo quy chế: (3) Thảo luận về dự thảo của quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ; (4) Trao đổi về việc đào tạo giáo dân nói chung, đặc biệt là tông đồ giáo dân, cụ thể là các thành viên trong HĐMVGX, để người Ki-tô hữu giáo dân ngày càng trưởng thành hơn; (5) Hình thành nhân sự cho Ủy ban Giáo Dân (NK XIII) trực thuộc HĐGMVN.[3]

 Vâng, nói đến Ủy ban Giáo Dân với các hội đồng, hội đoàn, trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta nhớ ngay đến những sinh hoạt đoàn hội của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Trong đó, cũng với những tên gọi tuy có khác nhau – Cộng đoàn LCTX, Hiệp hội LCTX, Gia đình LCTX… – các đoàn hội LCTX vẫn có những điểm chung nhất định: cần trở nên bằng chứng về cách thức Thiên Chúa yêu thương, khí cụ của lòng Chúa xót thương, xoa dịu những vết thương với dầu an ủi, băng bó với lòng thương xót và chữa lành với tình liên đới….

Năm lần sử dụng từ mercy

 1. APV 14,16
 • To be instruments of mercy because it was we who first received mercy from God. (APV 14,16)
 • Jésus demande aussi de pardonner et de donner, d’être instruments du pardon puisque nous l’avons déjà reçu de Dieu, d’être généreux à l’égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec grande magnanimité. (APV 14,15-17)
 • Để trở nên khí cụ của lòng thương xót vì chính chúng ta là những người đầu tiên được nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. (APV 14,16)
 1. APV 14,19
 • In mercy, we find proof of how God loves us. (APV 14,19)
 • Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. (APV 14,19)
 • Trong lòng thương xót, chúng ta tìm thấy bằng chứng về cách thức Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (APV 14,19)
 1. APV 14,24
 • The assistance we ask for is already the first step of God’s mercy toward us. (APV 14,24)
 • L’aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. (APV 14,24)
 • Sự phù trợ chúng ta cầu xin đã là bước đầu tiên của lòng Chúa thương xót đối với chúng ta. (APV 14,24)
 1. APV 15,4
 • During this Jubilee, the Church will be called even more to heal these wounds, to assuage them with the oil of consolation, to bind them with mercy and cure them with solidarity and vigilant care. (APV 15,4)
 • Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséri-corde et à les soigner par la solidarité et l’attention. (APV 15,4)
 • Trong suốt Năm Thánh này, Giáo hội được mời gọi càng nhiều hơn nhằm chữa lành những vết thương này, xoa dịu những vết thương với dầu an ủi, băng bó chúng với lòng thương xót và chữa lành chúng với tình liên đới và sự chăm sóc chu đáo. (APV 15,4)
 1. APV 15,10
 • It is my burning desire that, during this Jubilee, the Christian people may reflect on the corporal and spiri-tual works of mercy. (APV 15,10)
 • J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde cor-porelles et spirituelles. (APV 15,10)
 • Ước muốn nồng nhiệt của tôi là trong Năm thánh này, dân Ki-tô giáo có thể suy tư trên mọi hành vi thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. (APV 15,10)

Để kết

Trong tinh thần vâng phục và yêu mến Giáo hội, thích ứng với những chỉ dẫn và yêu cầu của HĐGMVN, không chỉ “quy chế chung về hội đồng mục vụ giáo xứ hay những chỉ dẫn mục vụ về hội đồng mục vụ giáo xứ” là cần thiết mà cả quy chế chung về sinh hoạt của các đoàn hội Công Giáo Tiến Hành – trong đó có những sinh hoạt “đã cắm rễ sâu” của Phong trào LCTX – cũng hết sức cần thiết. Giáo hội đã có những chỉ dẫn tổng quát. Những quy chế hãy là sự thích ứng linh hoạt và cần thiết của các giáo hội địa phương.

Theo đó, hội đồng hội đoàn nào cũng cần chất liệu tình yêu-xót thương (merciful love) của Chúa: (1) “Để trở nên khí cụ của lòng thương xót vì chính chúng ta là những người đầu tiên được nhận lòng thương xót của Thiên Chúa” (APV 14,16); (2) “Trong lòng thương xót, chúng ta tìm thấy bằng chứng về cách thức Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (APV 14,19); (3) “Sự phù trợ chúng ta cầu xin đã là bước đầu tiên của lòng Chúa thương xót đối với chúng ta” (APV 14,24); (4) “Trong suốt Năm Thánh này, Giáo hội được mời gọi càng nhiều hơn nhằm chữa lành những vết thương này, xoa dịu những vết thương với dầu an ủi, băng bó chúng với lòng thương xót và chữa lành chúng với tình liên đới và sự chăm sóc chu đáo” (APV 15,4); (5) “Ước muốn nồng nhiệt của tôi là trong Năm Thánh này, dân Ki-tô giáo có thể suy tư trên mọi hành vi thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót” (APV 15,10).

Lm. G. Tạ Huy Hoàng

GTHH

[1] Cụ thể: (1) “Ngày 11-9-2017: Giáo tỉnh Sài Gòn, tổ chức tại Trụ sở Long Xuyên (TGP. Sài Gòn-TP. HCM); (2) “Ngày 15-9-2017: Giáo tỉnh Huế, tổ chức tại La Vang (TGP. Huế)”; và (3) “Ngày 19-9-2017: Giáo tỉnh Hà Nội, tổ chức tại TGM. Thái Bình (GP. Thái Bình)”.

[2] X. UBGD, Chương trình Cuộc Họp Mặt 11-9-2017.

[3] X. Trần Văn Toản, thư ngỏ “Gặp gỡ linh mục phụ trách ủy ban giáo dân của giáo phận”, ngày 26-7-2017.

Xem thêm

3

LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 20.02.2018: ABBA, BA ƠI!

Nguồn: Amen tv