Home / Học Hỏi Linh Đạo / Bài 21: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Bài 21: Tìm Hiểu Tông Chiếu Dung Nhan Lòng Xót Thương

Dẫn vào  

Với chủ đề “Lời Chúa là dung môi nuôi dưỡng Cộng đoàn Ki-tô Nhỏ” (The Word of God is the Seedbed of SCCs), Tuần lễ Hội Thảo AsIPA Việt Nam vừa qua – diễn ra từ ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn – đã kết thúc rất tốt đẹp như “mong ước”.[1] Bởi lẽ, những mục tiêu: (1) Giáo hội với sự hiệp thông của các cộng đoàn (communion of communities) là một Giáo hội tham gia (participatory Church); (2) Thể hiện nơi các cộng đoàn quy Ki-tô (Chirst-centered communities) qua việc chia sẻ và sống tinh thần Tin Mừng (Gospel sharing); và đặc biệt, (3) Hướng đến một tầm nhìn về Giáo hội qua việc “củng cố và kiến tạo”, cũng như “kiến tạo và củng cố” các Cộng đoàn Ki-tô Nhỏ.

Theo đó, thánh lễ khai mạc đã được Đức cha Phao-lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục TGP. Sài Gòn-TP. HCM, cử hành với lời huấn dụ thiết thực “Lời Chúa cần được thấm nhuần trong tất cả các hoạt động tông đồ giáo dân”.[2] Cũng theo đó, bầu khí Tuần lễ Hội Thảo AsIPA Việt Nam làm nên một bầu khí hết sức tích cực: một mặt rất sinh động, mặt khác vẫn đậm chất cầu nguyện, “Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.[3] Dung môi tốt lành nuôi dưỡng cộng đoàn Ki-tô nhỏ là thế. Lời Chúa sáng tỏ. Giáo hội tham gia. Cách thức là Giáo hội (way of being Church).

Vậy, vẫn luôn nhiệt thành trong định hướng loan báo Tin Mừng của tình yêu-xót thương (merciful love), công cuộc canh tân các hoạt động tông đồ giáo dân, các hoạt động mục vụ nơi các giáo xứ, các sinh hoạt tại các hội đoàn trong Giáo hội nói chung – cách riêng các Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, các Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót, các Gia đình Lòng Chúa Thương Xót – trong dung môi AsIPA tất sẽ là “rất lớn” nhờ sự hiệp thông “mục vụ toàn diện”, qua việc chia sẻ Tin Mừng (Gospel shar-ing), là sự gắn kết thật bền chặt của các cộng đoàn “rất nhỏ” và “rất quy Ki-tô” (Chirst-centered communities).

Hai lần sử dụng từ mercy

 1. APV 14,5
 • May pilgrimage be an impetus to conversion: by cross-ing the threshold of the Holy Door, we will find the strength to embrace God’s mercy and dedicate our-selves to being merciful with others as the Father has been with us. (APV 14,5)
 • Que le pèlerinage stimule notre conversion: en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. (APV 14,5)
 • Xin cho việc hành hương nên động lực cho việc hoán cải: bằng cách vượt qua ngưỡng cửa của Cửa Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hiến mình để thương xót tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta. (APV 14,5)
 1. APV 14,6
 • The Lord Jesus shows us the steps of the pilgrimage to attain our goal: “Judge not, and you will not be jud-ged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; give, and it will be given to you; good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. (APV 14,6)
 • Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but: “Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera: c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débor-dante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous” (Lc 6,37-38). (APV 14,6-7)
 • Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy các bước của cuộc hành hương để đạt được mục tiêu của chúng ta: “Đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị xét đoán; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì sẽ được thứ tha; hãy cho, thì sẽ được cho lại; người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. (APV 14,6)
 1. APV 14,14
 • But this is still not sufficient to express mercy. (APV 14,14)
 • Ceci n’est pas encore suffisant pour exprimer ce qu’est la miséricorde. (APV 14,14)
 • Nhưng điều này vẫn chưa đủ để diễn tả lòng thương xót. (APV 14,14)

Để kết

Có thể là, khi “vượt qua ngưỡng cửa của Cửa Thánh” như phương cách tiếp cận, như thể thức tham gia, mục vụ toàn diện: (1) “chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hiến mình để xót thương tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta”;[4] (2) “Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta thấy các bước của cuộc hành hương để đạt được mục tiêu của chúng ta: ‘Đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị xét đoán; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì sẽ được thứ tha; hãy cho, thì sẽ được cho lại; người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em’”.[5] Theo đó, chúng ta hãy sẵn sàng với các cộng đoàn nhỏ (3) “… diễn tả lòng thương xót”.[6]

 1. Một phương cách Tiếp Cận Châu Á

Một cách thức Thánh Hội Tham Gia

Một phương thế Tiếp Cận Mục Vụ

Một thể thức Toàn Diện ở Á Châu

Cùng làm chứng Đối Diện Thực Tế

Cùng làm chứng Với Đời Tâm Linh

Cùng làm chứng Trách Nhiệm San Sẻ

Cùng làm chứng Cách Hiệp Thông Nhé…

Tiếp Cận và Tham Gia.

Toàn diện nhé trách nhiệm hiệp nhất

Cùng làm chứng Tin Mừng Ki-tô

Thầy Giê-su sống lại thật hiển vinh. (2)

 1. Nhờ Lời Chúa chia sẻ trong nhóm

Một phương pháp với bảy bước đi

Từng bước đi vững vàng trong đời

Từng bước nhé Chúa cùng ta đi

Một đều bước xin Người ngự đến

Rồi chương sách số mục theo sau

Đọc thật rõ sáng tỏ chân thành

Tuần tự nhé thinh lặng cần thiết…

đánh động trong lương tâm.

Lời của Chúa chia sẻ như thế

Thì công tác thích hợp sẽ theo

Nào ta “xem xét làm” (trong) hân hoan. (2)

 1. To deepen (our) understanding

Implement this vision too

Empower the lay persons

To renew and train leaders

A new way of being Church

It’s the Church through SCCs

Participate in the mission

Leaders in non-dominating…

servant leadership.

AsIPA it’s an approach

AsIPA is a method

Asian and pastoral. (2)

 1. To acquire (an) understanding

Communion of communities

To deepen experience

Christ-centered communities

Through Gospel we share our life

Through Gospel we pray for peace

It’s to move towards vision

Being Church we’re becoming… these SCCs.

It’s Gospel that we love most

It’s Gospel which leads our life

Then we live with the Bible. (2)

Lm. G. Tạ Huy Hoàng

———————————–

[1] AsIPA: Tiếp cận mục vụ toàn diện Á Châu (Asian Integral Pastoral Approach).

[2] http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170802/39421.

[3] Mt 18, 20.

[4] APV 14,5.

[5] APV 14,6.

[6] APV 14,14.

Xem thêm

(11-2-2018) NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN

NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN

Từ năm 1992, lễ Đức Mẹ Lộ Đức đã trở thành ngày thế giới cầu …